ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
เรื่อง 1.1 ความรู้กับการแก้ปัญหา
1
  ความรู้กับการแก้ปัญหา
เรื่อง 1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
1
  การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ 2. โครงงานกับการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.1 การตัดสินใจเลือกปัญหา
1
  การตัดสินใจเลือกปัญหา
เรื่อง 2.2 การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของปัญหาและการรวบรวมข้อมูล
1
  การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของปัญหาและการรวบรวมข้อมูล
เรื่อง 2.3 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
1
  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
เรื่อง 2.4 การทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง และการนำเสนอโครงงาน
1
  การทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง และการนำเสนอโครงงาน
หน่วยการเรียนรู้ 3. การสร้างประโยชน์จากผลงาน
เรื่อง 3.1 การสร้างประโยชน์
1
  การสร้างประโยชน์
เรื่อง 3.2 สิทธิและความคุ้มครองผลงาน
1
  สิทธิและความคุ้มครองผลงาน
เรื่อง 3.3 การนำเสนอผลงาน
1
  การนำเสนอผลงาน
หน่วยการเรียนรู้ 4. ข้อมูลมีคุณค่า
เรื่อง 4.1 ุยุคของข้อมูลและสารสนเทศ , วิทยาการข้อมูล , กระบวนการวิทยาการข้อมูล
1
  ุยุคของข้อมูลและสารสนเทศ , วิทยาการข้อมูล , กระบวนการวิทยาการข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสำรวจข้อมูล
เรื่อง 5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล , การเตรียมข้อมูล
1
  การเก็บรวบรวมข้อมูล , การเตรียมข้อมูล
เรื่อง 5.2 การสำรวจข้อมูล
1
  การสำรวจข้อมูล (ep.12)
หน่วยการเรียนรู้ 6. การวิเคราะห์ข้อมูล
เรื่อง 6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณา
1
  การวิเคราะห์เชิงพรรณา ep.13
เรื่อง 6.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย การทำนายเชิงตัวเลข
1
  การวิเคราะห์เชิงทำนาย การทำนายเชิงตัวเลข ep.14
เรื่อง 6.3 การวิเคราะห์เชิงทำนาย การทำนายเชิงหมวดหมู่
1
  การวิเคราะห์เชิงทำนาย การทำนายเชิงหมวดหมู่ ep.15
เรื่อง 6.4 การวิเคราะห์เชิงแนะนำ , การวิเคราะห์เชิงปัญญา
1
  การวิเคราะห์เชิงแนะนำ , การวิเคราะห์เชิงปัญญา ep.16
หน่วยการเรียนรู้ 7. การสื่อสารด้วยข้อมูล
เรื่อง 7.1 การสื่อสารด้วยข้อมูล , การทำข้อมูลให้เป็นภาพ , การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม , การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล , ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
1
  การสื่อสารด้วยข้อมูล , การทำข้อมูลให้เป็นภาพ , การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม , การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล , ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 8. ข้อมูลมีคุณค่า
เรื่อง 8.1 Design Thinking
1
  Design Thinking ep.18

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ