ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ศิลปะ

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 2. เทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 3. วิเคราะห์งานทัศนศิลป์
เรื่อง 3.1 จุดมุ่งหมายของศิลปิน
1
  จุดมุ่งหมายของศิลปินใน : งานจิตรกรรม , งานประติมากรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานภาพพิมพ์ และงานสื่อผสม
เรื่อง 3.2 การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาของศิลปินในงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม งานภาพพิมพ์ และงานสื่อผสม
1
  การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาของศิลปินในงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม งานภาพพิมพ์ และงานสื่อผสม ep.10
หน่วยการเรียนรู้ 4. รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก
เรื่อง 4.1 ศิลปะอินเดีย (India Art)
1
  ศิลปะอินเดีย (India Art) : ศิลปะแบบสาญจี , ศิลปะแบบคันธารราฐ , ศิลปะแบบมถุรา , ศิลปะแบบอมราวดี , ศิลปะแบบคุปตะ-หลังคุปตะ , ศิลปะแบบทมิฬ , ศิลปะแบบปาละ-เสนะ ep.11
เรื่อง 4.2 ศิลปะจีน (Chinese Art)
1
  ศิลปะจีน (Chinese Art) : สมัยราชวงศ์ชาง , สมัยราชวงศ์โจว , สมัยราชวงศ์ฉิน , สมัยราชวงศ์ถัง , สมัยราชวงศ์ซ่ง ep.12
เรื่อง 4.3 ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory Art)
1
  ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory Art) ep.13
เรื่อง 4.4 ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์
1
  ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ : ศิลปะเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia Art) , ศิลปะอียิปต์ (Egypt Art) , ศิลปะกรีก (Greek Art) , ศิลปะโรมัน (Roman Art) ep.14
2
  ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ : ศิลปะสมัยกลาง (Medieval Art) , ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ep.15
3
  ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ : ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ep.16
4
  ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ : ศิลปะสมัยใหม่ศตวรรษที่ 20–ปัจจุบัน (1) ep.17
5
  ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ : ศิลปะสมัยใหม่ศตวรรษที่ 20–ปัจจุบัน (2) ep.18

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ