ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. เพศวิถีและสัมพันธภาพ
เรื่อง 1.1 ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศ
1
  ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศ
เรื่อง 1.2 ปัญหาเรื่องเพศ
1
  ปัญหาเรื่องเพศ
เรื่อง 1.3 ค่านิยมเรื่องเพศ
1
  ค่านิยมเรื่องเพศ
เรื่อง 1.4 ค่านิยมเรื่องเพศที่ต้องการ
1
  ค่านิยมเรื่องเพศที่ต้องการ
เรื่อง 1.5 สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ
1
  สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ (1)
2
  สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ (2)
เรื่อง 1.6 สัมพันธภาพ
1
  สัมพันธภาพ
เรื่อง 1.7 ชีวิตครอบครัว
1
  ชีวิตครอบครัว
เรื่อง 1.8 สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
1
  สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ 2. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
เรื่อง 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงคืออะไร
1
  พฤติกรรมเสี่ยงคืออะไร
เรื่อง 2.2 ปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่นและการป้องกัน
1
  ปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่นและการป้องกัน ep.11
เรื่อง 2.3 พฤติกรรมเสี่ยงและอันตรายในมิติต่าง ๆ
1
  พฤติกรรมเสี่ยงและอันตรายในมิติต่าง ๆ ep.12
เรื่อง 2.4 การใช้ความรุนแรง
1
  การใช้ความรุนแรง ep.13
เรื่อง 2.5 การลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
1
  การลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
เรื่อง 2.6 พฤติกรรมเสพติด
1
  พฤติกรรมเสพติด ep.15
เรื่อง 2.7 แนวโน้มพฤติกรรมเสพติดและผลกระทบ
1
  แนวโน้มพฤติกรรมเสพติดและผลกระทบ ep.16
เรื่อง 2.8 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
1
  พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ep.17
เรื่อง 2.9 หน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สารเสพติด
1
  หน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สารเสพติด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ