ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
เรื่อง 1.1 มนุษย์กับวัฒนธรรม,ความหลากหลายของวัฒนธรรม,เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม,
1
  มนุษย์กับวัฒนธรรม,ความหลากหลายของวัฒนธรรม,เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม,
เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม, ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม,ศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม, ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม,ศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ 2. แนวทางการพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดี
เรื่อง 2.1 เนื้อหาและกลวิธีในสารคดีและบันเทิงคดี, รูปแบบของบันเทิงคดี
1
  เนื้อหาและกลวิธีในสารคดีและบันเทิงคดี, รูปแบบของบันเทิงคดี
เรื่อง 2.2 การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในบันเทิงคดี
1
  การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในบันเทิงคดี
หน่วยการเรียนรู้ 3. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
เรื่อง 3.1 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (1)
1
  ประวัติความเป็นมาและผู้แต่ง,การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย(ร่ายยาว)
เรื่อง 3.2 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (2)
1
  บทนำเรื่อง, ตัวละคร, เรื่องย่อ
เรื่อง 3.3 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (3)
1
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (1)
2
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (2)
3
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (3)
4
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (4)
5
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (5)
เรื่อง 3.4 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (4)
1
  บทวิเคราะห์ (1)
2
  บทวิเคราะห์ (2)
เรื่อง 3.5 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (5)
1
  สรุปสาระสำคัญ, กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า
หน่วยการเรียนรู้ 4. การร้อยเรียงถ้อยคำ
เรื่อง 4.1 ประโยค, ส่วนประกอบของประโยค, ลำดับคำในประโยค, ความยาวของประโยค
1
  ประโยค, ส่วนประกอบของประโยค, ลำดับคำในประโยค, ความยาวของประโยค
เรื่อง 4.2 เจตนาของผู้ส่งสารที่แสดงในประโยค, ข้อสังเกตเกี่ยวกับประโยค
1
  เจตนาของผู้ส่งสารที่แสดงในประโยค, ข้อสังเกตเกี่ยวกับประโยค
เรื่อง 4.3 กลุ่มประโยค, การแสดงความเกี่ยวข้องของประโยคในกลุ่มประโยค
1
  กลุ่มประโยค, การแสดงความเกี่ยวข้องของประโยคในกลุ่มประโยค
เรื่อง 4.4 สำนวน, ข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนวน
1
  สำนวน, ข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนวน
หน่วยการเรียนรู้ 5. โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
เรื่อง 5.1 ประวัติความเป็นมา, ประวัติผู้แต่ง
1
  ประวัติความเป็นมา, ประวัติผู้แต่ง
เรื่อง 5.2 เนื้อเรื่อง,อธิบายศัพท์และข้อความ
1
  เนื้อเรื่อง,อธิบายศัพท์และข้อความ
เรื่อง 5.3 วิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ,กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า
1
  วิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ,กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า
หน่วยการเรียนรู้ 6. การเพิ่มคำ
เรื่อง 6.1 คำ,คำซ้ำ
1
  คำ,คำซ้ำ
เรื่อง 6.2 คำซ้อน
1
  คำซ้อน (ep.23)
เรื่อง 6.3 คำประสม
1
  คำประสม (ep.24)
เรื่อง 6.4 คำจากภาษาอื่น
1
  คำจากภาษาอื่น
หน่วยการเรียนรู้ 7. ลิลิตตะเลงพ่าย
เรื่อง 7.1 การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย (ร่ายสุภาพ)
1
  การแต่งคำประพันธ์ประเภทร่าย (ร่ายสุภาพ) ep.26
เรื่อง 7.2 ประวัติความเป็นมา, ประวัติผู้แต่ง
1
  ประวัติความเป็นมา, ประวัติผู้แต่ง ep.27
เรื่อง 7.3 บทนำเรื่อง, ตัวละคร, เรื่องย่อ
1
  บทนำเรื่อง, ตัวละคร, เรื่องย่อ ep.28
เรื่อง 7.4 เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ
1
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (1) ep.29
2
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (2) ep.30
3
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (3) ep.31
4
  เนื้อเรื่อง, วรรณศิลป์, คำศัพท์และข้อความ (4) ep.32
เรื่อง 7.5 บทวิเคราะห์กลวิธีทางวรรณศิลป์, บทวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ
1
  บทวิเคราะห์กลวิธีทางวรรณศิลป์, บทวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ ep.33
เรื่อง 7.6 บทวิเคราะห์กลวิธีทางวรรณศิลป์, กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า
1
  บทวิเคราะห์กลวิธีทางวรรณศิลป์, กิจกรรมชวนคิดพินิจคุณค่า
หน่วยการเรียนรู้ 8. ความคิดกับภาษา
เรื่อง 8.1 ความคิดกับภาษา
1
  ความคิดกับภาษา (ep.18)
หน่วยการเรียนรู้ 9. มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
เรื่อง 9.1 มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
1
  มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ