ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. การสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง 1.1 ๑. สุขภาพและสุขภาวะ ๒. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทย
1
  ๑. สุขภาพและสุขภาวะ ๒. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทย
เรื่อง 1.2 สถานการณ์โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
1
  สถานการณ์โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 1.3 แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของ คนไทย
1
  แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของ คนไทย
เรื่อง 1.4 การสร้างสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยในศตวรรษที่ ๒๑
1
  การสร้างสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยในศตวรรษที่ ๒๑
เรื่อง 1.5 การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
1
  การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (๑)
2
  การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (๒)
เรื่อง 1.6 ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
1
  ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
เรื่อง 1.7 กระบวนการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล ในครอบครัว
1
  กระบวนการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคล ในครอบครัว
เรื่อง 1.8 การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ตามวัย
1
  การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ตามวัย
หน่วยการเรียนรู้ 2. การดูแลระบบประสานงานและควบคุมร่างกาย
เรื่อง 2.1 ระบบประสาท
1
  ระบบประสาท
เรื่อง 2.2 ระบบรับความรู้สึก
1
  ระบบรับความรู้สึก
เรื่อง 2.3 ระบบต่อมไร้ท่อ
1
  ระบบต่อมไร้ท่อ
หน่วยการเรียนรู้ 3. การดูแลระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานและการกำจัด ของเสีย ในร่างกาย
เรื่อง 3.1 ระบบหายใจ
1
  ระบบหายใจ
เรื่อง 3.2 ระบบไหลเวียนเลือด
1
  ระบบไหลเวียนเลือด
เรื่อง 3.3 ระบบย่อยอาหาร
1
  ระบบย่อยอาหาร
เรื่อง 3.4 ระบบขับถ่าย
1
  ระบบขับถ่าย
หน่วยการเรียนรู้ 4. การดูแลระบบเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวและทรงตัว
เรื่อง 4.1 ระบบกระดูก
1
  ระบบกระดูก
เรื่อง 4.2 ระบบกล้ามเนื้อ
1
  ระบบกล้ามเนื้อ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ