ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง)

หน่วยการเรียนรู้ 1. 1. กฎหมายน่ารู้
เรื่อง 1.1 ความรู้พื้นฐานของกฎหมาย
1
  ความรู้พื้นฐานของกฎหมาย
เรื่อง 1.2 กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
1
  กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
เรื่อง 1.3 กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
1
  กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
เรื่อง 1.4 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ
1
  กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ
เรื่อง 1.5 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
1
  กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
เรื่อง 1.6 กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว: หมั้น สมรส บุตร
1
  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว: หมั้น สมรส บุตร
เรื่อง 1.7 กฎหมายเกี่ยวกับมรดก
1
  กฎหมายเกี่ยวกับมรดก
เรื่อง 1.8 ลักษณะและการใช้กฎหมายอาญา
1
  ลักษณะและการใช้กฎหมายอาญา
เรื่อง 1.9 โครงสร้างความรับผิดชอบทางอาญา
1
  โครงสร้างความรับผิดชอบทางอาญา
เรื่อง 1.10 ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต และร่างกาย
1
  ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต และร่างกาย
เรื่อง 1.11 กฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ: การรับราชการทหาร ภาษีอากร
1
  กฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ: การรับราชการทหาร ภาษีอากร
เรื่อง 1.12 กฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ: การคุ้มครองผู้บริโภค
1
  กฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ: การคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ 2. 2. สังคมวิทยา
เรื่อง 2.1 โครงสร้างทางสังคม
1
  โครงสร้างทางสังคม
เรื่อง 2.2 การจัดระเบียบทางสังคม
1
  การจัดระเบียบทางสังคม
เรื่อง 2.3 สถาบันทางสังคม
1
  สถาบันทางสังคม
เรื่อง 2.4 การขัดเกลาทางสังคม
1
  การขัดเกลาทางสังคม
เรื่อง 2.5 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เรื่อง 2.6 การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม
1
  การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม
เรื่อง 2.7 ลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
1
  ลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ 3. 3. วัฒนธรรม
เรื่อง 3.1 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม
1
  ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม
เรื่อง 3.2 ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย , แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
1
  ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย , แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
เรื่อง 3.3 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล , วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
1
  ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล , วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ 4. 4. สิทธิมนุษยชน
เรื่อง 4.1 ความหมายและความสำคัญของแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน ,บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย ,สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1
  ความหมายและความสำคัญของแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน ,บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย ,สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เรื่อง 4.2 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ,ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแห้ปัญหาและพัฒนา
1
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ,ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแห้ปัญหาและพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ 5. 5. ปัญหาและสถานการณ์ การเมืองไทย
เรื่อง 5.1 การเมืองการปกครองไทย ,ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศ
1
  การเมืองการปกครองไทย ,ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศ
เรื่อง 5.2 สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย
1
  สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย
เรื่อง 5.3 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
1
  อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 6. 6. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรื่อง 6.1 การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
1
  การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
เรื่อง 6.2 การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
1
  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
หน่วยการเรียนรู้ 7. 7. การเมืองการปกครอง
เรื่อง 7.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐ
1
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐ
เรื่อง 7.2 ระบอบการเมืองการปกครอง
1
  ระบอบการเมืองการปกครอง
เรื่อง 7.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
1
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย
เรื่อง 7.4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
1
  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เรื่อง 7.5 ฐานะและพรราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
1
  ฐานะและพรราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
หน่วยการเรียนรู้ 8. 8. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เรื่อง 8.1 ที่มาและความสำคัญของการตรวจสอบอำนาจรัฐ
1
  ที่มาและความสำคัญของการตรวจสอบอำนาจรัฐ
เรื่อง 8.2 การใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1
  การใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ