ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
เรื่อง 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ (กล้องจุลทรรศน์)
1
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ (กล้องจุลทรรศน์)
เรื่อง 1.2 โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับวิธีการลำเลียงสาร
1
  โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับวิธีการลำเลียงสาร
เรื่อง 1.3 การแพร่แบบธรรมดา การออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต
1
  การแพร่แบบธรรมดา การออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต
เรื่อง 1.4 แอคทีฟทรานสอปร์ต การลำเลียงสารโดยการสร้างเวสสิเคิล
1
  แอคทีฟทรานสอปร์ต การลำเลียงสารโดยการสร้างเวสสิเคิล
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
เรื่อง 2.1 บทนำการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
1
  บทนำการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
เรื่อง 2.2 ไต และการทำงานของไต
1
  ไต และการทำงานของไต
เรื่อง 2.3 การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย
1
  การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย
เรื่อง 2.4 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ของเลือด ไต และปอดการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบส ของเลือด
1
  การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ของเลือด ไต และปอดการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบส ของเลือด
เรื่อง 2.5 การรักษาดุลยภาพของแร่ธาตุ
1
  การรักษาดุลยภาพของแร่ธาตุ
เรื่อง 2.6 โรคไตและโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ
1
  โรคไตและโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ
เรื่อง 2.7 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย (อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ)
1
  การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย (อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ)
เรื่อง 2.8 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย (อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ)
1
  การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย (อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ)
เรื่อง 2.9 ระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
1
  ระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
เรื่อง 2.10 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ
1
  กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ
เรื่อง 2.11 การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
1
  การสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
เรื่อง 2.12 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
1
  ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช
เรื่อง 3.1 การดำรงชีวิตของพืช ,จุดประสงค์ ,ความสำคัญของการดำรงชีวิตของพืช
1
  การดำรงชีวิตของพืช ,จุดประสงค์ ,ความสำคัญของการดำรงชีวิตของพืช
เรื่อง 3.2 สารอินทรีย์ในพืช , สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง (1)
1
  สารอินทรีย์ในพืช , สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง (1)
เรื่อง 3.3 สารอินทรีย์ในพืช , สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง (2)
1
  สารอินทรีย์ในพืช , สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง (2)
เรื่อง 3.4 สารอินทรีย์ในพืช , การทดสอบสารอาหารในพืช
1
  สารอินทรีย์ในพืช , การทดสอบสารอาหารในพืช
เรื่อง 3.5 สารอินทรีย์ในพืช , สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง
1
  สารอินทรีย์ในพืช , สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง
เรื่อง 3.6 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยภายนอก (1)
1
  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยภายนอก (1)
เรื่อง 3.7 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช -ปัจจัยภายนอก (2)
1
  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช -ปัจจัยภายนอก (2)
เรื่อง 3.8 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช -ปัจจัยภายใน (1)
1
  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช -ปัจจัยภายใน (1)
เรื่อง 3.9 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช -ปัจจัยภายใน (2)
1
  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช -ปัจจัยภายใน (2)
เรื่อง 3.10 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า -การตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางสิ่งเร้า
1
  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า -การตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางสิ่งเร้า
เรื่อง 3.11 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า -การตอบสนองที่มีทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางสิ่งเร้า
1
  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า -การตอบสนองที่มีทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางสิ่งเร้า
เรื่อง 3.12 สรุปสาระสำคัญการดำรงชีวิตของพืช
1
  สรุปสาระสำคัญการดำรงชีวิตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
เรื่อง 4.1 ลักษณะพันธุกรรมกับกฎของเมนเดล
1
  ลักษณะพันธุกรรมกับกฎของเมนเดล
เรื่อง 4.2 พันธุกรรมส่วนต่อขยายของเมนเดล (ตอนที่ 1)
1
  พันธุกรรมส่วนต่อขยายของเมนเดล (ตอนที่ 1)
เรื่อง 4.3 พันธุกรรมส่วนต่อขยายของเมนเดล (ตอนที่ 2)
1
  พันธุกรรมส่วนต่อขยายของเมนเดล (ตอนที่ 2)
เรื่อง 4.4 ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 1 DNA และ RNA)
1
  ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 1 DNA และ RNA)
เรื่อง 4.5 ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 2 การสังเคราะห์โปรตีน)
1
  ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 2 การสังเคราะห์โปรตีน)
เรื่อง 4.6 ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 3 การกลายและความสำคัญของยีนในการควบคุมลักษณะพันธุกรรม)
1
  ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 3 การกลายและความสำคัญของยีนในการควบคุมลักษณะพันธุกรรม)
เรื่อง 4.7 มิวเทชัน โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
1
  มิวเทชัน โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
เรื่อง 4.8 ปัจจัยที่ทำให้เกิดมิวเทชัน การประยุกต์ใช้หลักการเกิดมิวเทชัน
1
  ปัจจัยที่ทำให้เกิดมิวเทชัน การประยุกต์ใช้หลักการเกิดมิวเทชัน
เรื่อง 4.9 เทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในด้านการเกษตร
1
  เทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในด้านการเกษตร
เรื่อง 4.10 การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม ในด้าน การแพทย์ การโคลนนิ่ง การวินิจฉัยโรค ยีนบำบัด นิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ชีวจริยธรรม
1
  การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม ในด้าน การแพทย์ การโคลนนิ่ง การวินิจฉัยโรค ยีนบำบัด นิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ชีวจริยธรรม
เรื่อง 4.11 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1
  ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่อง 4.12 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
1
  ความหลากหลายทางพันธุกรรม
เรื่อง 4.13 จุดกำเนิดการคัดเลือกตามธรรมชาติ
1
  จุดกำเนิดการคัดเลือกตามธรรมชาติ
เรื่อง 4.14 ทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
1
  ทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
เรื่อง 4.15 วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
1
  วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 5.1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม -จุดประสงค์การเรียนรู้ -ความหมายของระบบนิเวศ -ไบโอมและประเภทของไบโอม
1
  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม -จุดประสงค์การเรียนรู้ -ความหมายของระบบนิเวศ -ไบโอมและประเภทของไบโอม
เรื่อง 5.2 ไบโอม -ไบโอมบก(1)
1
  ไบโอม -ไบโอมบก(1)
เรื่อง 5.3 ไบโอม -ไบโอมบก (2) -ไบโอมน้ำ
1
  ไบโอม -ไบโอมบก (2) -ไบโอมน้ำ
เรื่อง 5.4 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ -ความหลากหลายของระบบนิเวศบก
1
  ความหลากหลายทางระบบนิเวศ -ความหลากหลายของระบบนิเวศบก
เรื่อง 5.5 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ -ความหลากหลายของระบบนิเวศน้ำ
1
  ความหลากหลายทางระบบนิเวศ -ความหลากหลายของระบบนิเวศน้ำ
เรื่อง 5.6 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (1)
1
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (1)
เรื่อง 5.7 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (2)
1
  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (2)
เรื่อง 5.8 การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
1
  การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
เรื่อง 5.9 ปัญหาและผลกระทบที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  ปัญหาและผลกระทบที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 5.10 การอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  การอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 5.11 สรุปสาระสำคัญชีวิตในสิ่งแวดล้อม
1
  สรุปสาระสำคัญชีวิตในสิ่งแวดล้อม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ