ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. เซต
เรื่อง 1.1 แนะนำบทเรียน ,ความหมายเซต
1
  แนะนำบทเรียน ,ความหมายเซต
เรื่อง 1.2 สัญลักษณ์แทนข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ,การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
1
  สัญลักษณ์แทนข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ,การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
เรื่อง 1.3 การเขียนแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง
1
  การเขียนแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง
เรื่อง 1.4 ประเภทของเซต ,เซตว่าง ,เซตจำกัดและเซตอนันต์
1
  ประเภทของเซต ,เซตว่าง ,เซตจำกัดและเซตอนันต์
เรื่อง 1.5 เซตที่เท่ากัน ,เอกภพสัมพัทธ์
1
  เซตที่เท่ากัน ,เอกภพสัมพัทธ์
เรื่อง 1.6 สัญลักษณ์และความหมายสับเซต
1
  สัญลักษณ์และความหมายสับเซต
เรื่อง 1.7 การเขียนสับเซต
1
  การเขียนสับเซต
เรื่อง 1.8 การเขียนสับเซต
1
  การเขียนสับเซต
เรื่อง 1.9 สมบัติของสับเซต
1
  สมบัติของสับเซต
เรื่อง 1.10 เพาเวอร์เซต
1
  เพาเวอร์เซต
เรื่อง 1.11 โจทย์ปัญหาสับเซต/เพาเวอร์เซต
1
  โจทย์ปัญหาสับเซต/เพาเวอร์เซต
เรื่อง 1.12 แผนภาพเวนน์ :องค์ประกอบและการเขียน ,แผนภาพเวนน์ 2 เซต
1
  แผนภาพเวนน์ :องค์ประกอบและการเขียน ,แผนภาพเวนน์ 2 เซต
เรื่อง 1.13 แผนภาพเวนน์มากกว่า 2 เซต (3 เซต) ,ตัวอย่างการเขียนแผนภาพเวนน์
1
  แผนภาพเวนน์มากกว่า 2 เซต (3 เซต) ,ตัวอย่างการเขียนแผนภาพเวนน์
เรื่อง 1.14 แผนภาพเวนน์ และลักษณะคำถาม
1
  แผนภาพเวนน์ และลักษณะคำถาม
เรื่อง 1.15 การดำเนินการของเซต : อินเตอร์เซกชัน พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของอินเตอร์เซกชัน
1
  การดำเนินการของเซต : อินเตอร์เซกชัน พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของอินเตอร์เซกชัน
เรื่อง 1.16 การดำเนินการของเซต : ยูเนียน พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของยูเนียน ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
1
  การดำเนินการของเซต : ยูเนียน พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของยูเนียน ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
เรื่อง 1.17 การดำเนินการของเซต : ผลต่างระหว่างเซต พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของผลต่างระหว่างเซต
1
  การดำเนินการของเซต : ผลต่างระหว่างเซต พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของผลต่างระหว่างเซต
เรื่อง 1.18 การดำเนินการของเซต : คอมพลีเมนต์พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของคอมพลีเมนต์
1
  การดำเนินการของเซต : คอมพลีเมนต์พร้อมตัวอย่าง ,สมบัติของคอมพลีเมนต์
เรื่อง 1.19 สรุปการดำเนินการของเซตทั้งหมด (ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่างระหว่างเซตและคอมพลีเมนต์ของเซต) ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
1
  สรุปการดำเนินการของเซตทั้งหมด (ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่างระหว่างเซตและคอมพลีเมนต์ของเซต) ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
เรื่อง 1.20 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 2 เซต)
1
  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 2 เซต)
เรื่อง 1.21 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 2 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
1
  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 2 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
เรื่อง 1.22 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต
1
  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต
เรื่อง 1.23 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต
1
  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต
เรื่อง 1.24 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
1
  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต) ,โจทย์ปัญหาเซต ,ตัวอย่างโจทย์ O-NET
หน่วยการเรียนรู้ 2. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
เรื่อง 2.1 ประพจน์
1
  ประพจน์
เรื่อง 2.2 ตัวเชื่อมประพจน์
1
  ตัวเชื่อมประพจน์
เรื่อง 2.3 การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม (และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)
1
  การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม (และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) (1)
2
  การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม (และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) (2)
เรื่อง 2.4 การหาค่าความจริงของประพจน์
1
  การหาค่าความจริงของประพจน์
เรื่อง 2.5 โจทย์เพิ่มเติมเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์
1
  โจทย์เพิ่มเติมเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ (1)
2
  โจทย์เพิ่มเติมเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ (2)
เรื่อง 2.6 ค่าความจริงของประพจน์ ในรูปข้อความ
1
  ค่าความจริงของประพจน์ ในรูปข้อความ
เรื่อง 2.7 แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
1
  แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์ เบื้องต้น (1)
2
  แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์ เบื้องต้น (2)
3
  แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์ เบื้องต้น (3)
4
  แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์ เบื้องต้น (4)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ