ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. ภาษาเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ต
เรื่อง 1.1 ภาษาเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ต
1
  ภาษาเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ 2. การอ่านวรรณคดี
เรื่อง 2.1 การอ่านวรรณคดี (1)
1
  การอ่านวรรณคดี (1)
เรื่อง 2.2 การอ่านวรรณคดี (2) : วรรณคดีและวรรณกรรม
1
  การอ่านวรรณคดี (2) : วรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง 2.3 การอ่านวรรณคดี (3) : ศิลปะการประพันธ์
1
  การอ่านวรรณคดี (3) : ศิลปะการประพันธ์
เรื่อง 2.4 การอ่านวรรณคดี (4) : รสวรรณคดี
1
  การอ่านวรรณคดี (4) : รสวรรณคดี
หน่วยการเรียนรู้ 3. คำนมัสการมาตาปิตุคุณและคำนมัสการอาจริยคุณ
หน่วยการเรียนรู้ 5. นิทานเวตาล เรื่องที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ 6. โคลงสีสุภาพ
เรื่อง 6.1 โคลงสี่สุภาพ
1
  โคลงสี่สุภาพ
หน่วยการเรียนรู้ 8. ความรู้และข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษา
เรื่อง 8.1 ภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษา
1
  ภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษา
เรื่อง 8.2 เสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมาย - ภาษาใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่าง ๆ
1
  เสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมาย - ภาษาใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ 9. เสียง
เรื่อง 9.1 เสียง
1
  เสียง
หน่วยการเรียนรู้ 10. คำและความหมายของคำ
หน่วยการเรียนรู้ 11. การสื่อสารของมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ 12. การรับสารด้วยการฟัง
เรื่อง 12.1 การรับสารด้วยการฟัง
1
  การรับสารด้วยการฟัง
หน่วยการเรียนรู้ 13. การรับสารด้วยการอ่าน
เรื่อง 13.1 การรับสารด้วยการอ่าน
1
  การรับสารด้วยการอ่าน
หน่วยการเรียนรู้ 14. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
เรื่อง 14.1 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
1
  การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ 15. การส่งสารด้วยการพูด
เรื่อง 15.1 การส่งสารด้วยการพูด
1
  การส่งสารด้วยการพูด
หน่วยการเรียนรู้ 16. การส่งสารด้วย การอ่าน
เรื่อง 16.1 การส่งสารด้วยการอ่าน
1
  การส่งสารด้วยการอ่าน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ