ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 132
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง

ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ปฐมวัย 2563/2

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1. รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง 1.1 รู้รอบปลอดภัย 1 ธ.ค. 63
1
  รู้รอบปลอดภัย(1) 1ธ.ค.63
เรื่อง 1.2 รู้รอบปลอดภัย 2 ธ.ค. 63
1
  รอบรู้ปลอดภัย(2) 2ธ.ค.63
เรื่อง 1.3 รู้รอบปลอดภัย 3 ธ.ค. 63
1
  รู้รอบปลอดภัย(3) 3ธ.ค.63
เรื่อง 1.4 รู้รอบปลอดภัย 4 ธ.ค. 63
1
  รู้รอบปลอดภัย(4) 4ธ.ค.63
เรื่อง 1.5 รู้รอบปลอดภัย 8 ธ.ค. 63
1
  รู้รอบปลอดภัย(5) 7ธ.ค.63
หน่วยการเรียนรู้ 2. ลอยกระทง
เรื่อง 2.1 ลอยกระทง 9 ธ.ค. 63
1
  ลอยกระทง (1) 8 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.2 ลอยกระทง 11 ธ.ค. 63
1
  ลอยกระทง (2) 9 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.3 ลอยกระทง 14 ธ.ค. 63
1
  ลอยกระทง (3) 14 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.4 ลอยกระทง 15 ธ.ค. 63
1
  ลอยกระทง (4) 15 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.5 ลอยกระทง 16 ธ.ค. 63
1
  ลอยกระทง(5) 16 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. กลางวัน กลางคืน
เรื่อง 3.1 กลางวัน กลางคืน 17 ธ.ค. 63
1
  กลางวันกลางคืน(1) 17 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.2 กลางวัน กลางคืน 18 ธ.ค. 63
1
  กลางวันกลางคืน(2) 18 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.3 กลางวัน กลางคืน 21 ธ.ค. 63
1
  กลางวันกลางคืน(3) 21 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.4 กลางวัน กลางคืน 22 ธ.ค. 63
1
  กลางวันกลางคืน(4) 22 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.5 กลางวัน กลางคืน 23 ธ.ค. 63
1
  กลางวันกลางคืน(5) 23 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. ค่านิยมไทย
เรื่อง 4.1 ค่านิยมไทย 24 ธ.ค. 63
1
  ค่านิยมไทย (1) 24 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.2 ค่านิยมไทย 25 ธ.ค. 63
1
  ค่านิยมไทย (2) 25 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.3 ค่านิยมไทย 28 ธ.ค. 63
1
  ค่านิยมไทย (3) 28 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.4 ค่านิยมไทย 29 ธ.ค. 63
1
  ค่านิยมไทย (4) 29 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.5 ค่านิยมไทย 30 ธ.ค. 63
1
  ค่านิยมไทย (5) 30 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. วันชาติ
เรื่อง 5.1 วันชาติ 4 ม.ค. 64
1
  วันชาติ (1) 4 ม.ค. 64
เรื่อง 5.2 วันชาติ 5 ม.ค. 64
1
  วันชาติ (2) 5 ม.ค. 64
เรื่อง 5.3 วันชาติ 6 ม.ค. 64
1
  วันชาติ (3) 6 ม.ค. 64
เรื่อง 5.4 วันชาติ 7 ม.ค. 64
1
  วันชาติ (4) 7 ม.ค. 64
เรื่อง 5.5 วันชาติ 8 ม.ค. 64
1
  วันชาติ (5) 8 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 6.1 เศรษฐกิจพอเพียง 11 ม.ค. 64
1
  เศรษฐกิจพอเพียง(1) 11 ม.ค. 64
เรื่อง 6.2 เศรษฐกิจพอเพียง 12 ม.ค. 64
1
  เศรษฐกิจพอเพียง(2) 12 ม.ค. 64
เรื่อง 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง 13 ม.ค. 64
1
  เศรษฐกิจพอเพียง(3) 13 ม.ค. 64
เรื่อง 6.4 เศรษฐกิจพอเพียง 14 ม.ค. 64
1
  เศรษฐกิจพอเพียง(4) 14 ม.ค. 64
เรื่อง 6.5 เศรษฐกิจพอเพียง 15 ม.ค. 64
1
  เศรษฐกิจพอเพียง(5) 15 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เรื่อง 7.1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 18 ม.ค. 64
1
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 18 ม.ค. 64
เรื่อง 7.2 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 19 ม.ค. 64
1
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 19 ม.ค. 64
เรื่อง 7.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 20 ม.ค. 64
1
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 20 ม.ค. 64
เรื่อง 7.4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 21 ม.ค. 64
1
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 21 ม.ค. 64
เรื่อง 7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 22 ม.ค. 64
1
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 22 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. วันขึ้นปีใหม่
เรื่อง 8.1 วันขึ้นปีใหม่ 25 ม.ค. 64
1
  วันขึ้นปีใหม่ (1) 25 ม.ค. 64 (มีสื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 วันขึ้นปีใหม่ 26 ม.ค. 64
1
  วันขึ้นปีใหม่ (2) 26 ม.ค. 64
เรื่อง 8.3 วันขึ้นปีใหม่ 27 ม.ค. 64
1
  วันขึ้นปีใหม่ (3) 27 ม.ค. 64
เรื่อง 8.4 วันขึ้นปีใหม่ 28 ม.ค. 64
1
  วันขึ้นปีใหม่ (4) 28 ม.ค. 64
เรื่อง 8.5 วันขึ้นปีใหม่ 29 ม.ค. 64
1
  วันขึ้นปีใหม่ (5) 29 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. สนุกตัวเลข
เรื่อง 9.1 สนุกตัวเลข 1 ก.พ. 64
1
  สนุกกับตัวเลข (1) 1 ก.พ. 64
เรื่อง 9.2 สนุกตัวเลข 2 ก.พ. 64
1
  สนุกกับตัวเลข (2) 2 ก.พ. 64
เรื่อง 9.3 สนุกตัวเลข 3 ก.พ. 64
1
  สนุกกับตัวเลข (3) 3 ก.พ. 64
เรื่อง 9.4 สนุกตัวเลข 4 ก.พ. 64
1
  สนุกกับตัวเลข (4) 4 ก.พ. 64
เรื่อง 9.5 สนุกตัวเลข 5 ก.พ. 64
1
  สนุกกับตัวเลข (5) 5 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 10. ขนาดรูปร่าง รูปทรง
เรื่อง 10.1 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 8 ก.พ. 64
1
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (1) 8 ก.พ. 64
เรื่อง 10.2 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 9 ก.พ. 64
1
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (2) 9 ก.พ. 64
เรื่อง 10.3 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 10 ก.พ. 64
1
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (3) 10 ก.พ. 64
เรื่อง 10.4 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 11 ก.พ. 64
1
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4) 11 ก.พ. 64
เรื่อง 10.5 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 15 ก.พ. 64
1
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (5) 15 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 11. วันเด็ก วันครู
เรื่อง 11.1 วันเด็ก วันครู 16 ก.พ. 64
1
  วันเด็ก วันครู (1) 16 ก.พ. 64
เรื่อง 11.2 วันเด็ก วันครู 17 ก.พ. 64
1
  วันเด็ก วันครู (2) 17 ก.พ. 64
เรื่อง 11.3 วันเด็ก วันครู 18 ก.พ. 64
1
  วันเด็ก วันครู (3) 18 ก.พ. 64
เรื่อง 11.4 วันเด็ก วันครู 19 ก.พ. 64
1
  วันเด็ก วันครู (4) 19 ก.พ. 64
เรื่อง 11.5 วันเด็ก วันครู 22 ก.พ. 64
1
  วันเด็ก วันครู (5) 22 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 12. โลกสวยด้วยสีสัน
เรื่อง 12.1 โลกสวยด้วยสีสัน 23 ก.พ. 64
1
  โลกสวยด้วยสีสัน (1) 23 ก.พ. 64
เรื่อง 12.2 โลกสวยด้วยสีสัน 24 ก.พ. 64
1
  โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ก.พ. 64
เรื่อง 12.3 โลกสวยด้วยสีสัน 25 ก.พ. 64
1
  โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ก.พ. 64
เรื่อง 12.4 โลกสวยด้วยสีสัน 1 มี.ค. 64
1
  โลกสวยด้วยสีสัน (4) 1 มี.ค. 64
เรื่อง 12.5 โลกสวยด้วยสีสัน 2 มี.ค. 64
1
  โลกสวยด้วยสีสัน (5) 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 13. ฤดูหนาว
เรื่อง 13.1 ฤดูหนาว 3 มี.ค. 64
1
  ฤดูหนาว (1) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.2 ฤดูหนาว 4 มี.ค. 64
1
  ฤดูหนาว (2) 4 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.3 ฤดูหนาว 5 มี.ค. 64
1
  ฤดูหนาว (3) 5 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.4 ฤดูหนาว 8 มี.ค. 64
1
  ฤดูหนาว (4) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.5 ฤดูหนาว 9 มี.ค. 64
1
  ฤดูหนาว (5) 9 มี.ค. 2564
หน่วยการเรียนรู้ 14. แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 14.1 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 10 มี.ค. 64
1
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 10 มี.ค. 64
เรื่อง 14.2 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 11 มี.ค. 64
1
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 11 มี.ค. 64
เรื่อง 14.3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 12 มี.ค. 64
1
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 12 มี.ค. 64
เรื่อง 14.4 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 15 มี.ค. 64
1
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 15 มี.ค. 64
เรื่อง 14.5 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 16 มี.ค. 64
1
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 15. เสียงรอบตัว
เรื่อง 15.1 เสียงรอบตัว 17 มี.ค. 64
1
  เสียงรอบตัว (1) 17 มี.ค. 64
เรื่อง 15.2 เสียงรอบตัว 18 มี.ค. 64
1
  เสียงรอบตัว (2) 18 มี.ค. 64
เรื่อง 15.3 เสียงรอบตัว 19 มี.ค. 64
1
  เสียงรอบตัว (3) 19 มี.ค. 64
เรื่อง 15.4 เสียงรอบตัว 22 มี.ค. 64
1
  เสียงรอบตัว (4) 22 มี.ค. 64
เรื่อง 15.5 เสียงรอบตัว 23 มี.ค. 64
1
  เสียงรอบตัว (5) 23 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 16. รักการอ่าน
เรื่อง 16.1 รักการอ่าน 24 มี.ค. 64
1
  รักการอ่าน(1) 24 มี.ค. 63
เรื่อง 16.2 รักการอ่าน 25 มี.ค. 64
1
  รักการอ่าน(2) 25 มี.ค. 63
เรื่อง 16.3 รักการอ่าน 26 มี.ค. 64
1
  รักการอ่าน(3) 26 มี.ค. 63
เรื่อง 16.4 รักการอ่าน 29 มี.ค. 64
1
  รักการอ่าน (4) 29 มี.ค. 64
เรื่อง 16.5 รักการอ่าน 30 มี.ค. 64
1
  รักการอ่าน (5) 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 17. ปริมาตร น้ำหนัก
เรื่อง 17.1 ปริมาตร น้ำหนัก (1) 31 มี.ค. 64
1
  ปริมาตร น้ำหนัก(1) 31 มี.ค. 64
เรื่อง 17.2 ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 เม.ย. 64
1
  ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 เม.ย. 64
เรื่อง 17.3 ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 เม.ย. 64
1
  ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 เม.ย. 64
เรื่อง 17.4 ปริมาตร น้ำหนัก (4) 5 เม.ย. 64
1
  ปริมาตร น้ำหนัก (4) 5 เม. ย. 64
เรื่อง 17.5 ปริมาตร น้ำหนัก (5) 7 เม.ย. 64
1
  ปริมาตร น้ำหนัก (5) 7 เม.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 18. ฤดูร้อน
เรื่อง 18.1 ฤดูร้อน 8 เม.ย. 64
1
  ฤดูร้อน (1) 8 เม.ย. 64
เรื่อง 18.2 ฤดูร้อน 9 เม.ย. 64
1
  ฤดูร้อน (2) 9 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ