สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วย เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชั่วโมง เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง วงจรสวิตซ์อันดับ
แผนการสอน ครูดุสิต พรประสาท
ครูผู้สอน ครูดุสิต พรประสาท