สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ขนมไทย
หน่วย ขนมไทย
ชั่วโมง ขนมไทย
เรื่อง ขนมหันตรา
แผนการสอน อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข
ครูผู้สอน อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข