สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ไมโครคอนโทรเลอร์
หน่วย ไมโครคอนโทรเลอร์
ชั่วโมง ไมโครคอนโทรเลอร์
เรื่อง การสร้างและภาษาเบสิคเพื่อการเขียนโครงงาน
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ