สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ การออกแบบระบบไฟฟ้า
หน่วย การออกแบบระบบไฟฟ้า
ชั่วโมง การออกแบบระบบไฟฟ้า
เรื่อง ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้า (ตอนที่ 1)
แผนการสอน อาจารย์กิตติ จันทรา
ครูผู้สอน อาจารย์กิตติ จันทรา