สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัยหลายด้าน ในการตัดสินใจเลือกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือก สินค้าและบริการ(2) (27 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์