สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ วิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หน่วย วิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ชั่วโมง วิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เรื่อง ครัวการอาชีพวังฯ "คุกกี้ชอคโกแลตชิพ"
แผนการสอน ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา, ครูสุดารัตน์ กระแสสินธุ์
ครูผู้สอน ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา, ครูสุดารัตน์ กระแสสินธุ์