สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ การจัดการโลจิสติกส์
หน่วย การจัดการโลจิสติกส์
ชั่วโมง การจัดการโลจิสติกส์
เรื่อง การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management
แผนการสอน อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา, อาจารย์กวี ภิบาล
ครูผู้สอน อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา, อาจารย์กวี ภิบาล