สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา N/A
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง โพรโตคอลเครือข่ายและการสื่อสาร ตอนที่ 1
แผนการสอน ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ครูผู้สอน ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ