สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นจะต้องทำอย่างถูกวิธี สะอาด และปลอดภัยจากเชื้อโรค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง

พ 5.1 ป.3/3  แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำ โน ห้อเลือด ถลอก

2. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำ โน ห้อเลือด ถลอก

3. เห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำ โน ห้อเลือด ถลอก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ใบงาน

4. แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การปฐมพยาบาล
เรื่อง การปฐมพยาบาล วันที่ 15 ก.พ.62
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์