สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งของสองสิ่งว่ายาวกว่าหรือสั้นกว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า อยู่เท่าไร
     ทำได้โดยนำความยาวในหน่วยเดียวกันของสองสิ่งนั้นมาลบกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. เปรียบเทียบความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร

  2. บอกได้ว่าสิ่งของสิ่งหนึ่งยาวกว่า สั้นกว่า สูงกว่า หรือเตี้ยกว่า สิ่งของอีกสิ่งหนึ่งอยู่เท่าไร

            - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.19

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.19

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร เป็นเซนติมเตร
เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร เป็นเซนติเมตร 11 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง