สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การวัดความยาวโดยใช้เครื่องวัดหรือหน่วยที่แต่ละคนกำหนดขึ้นเองอาจทำให้ผลการวัดไม่ตรงกัน จึง
      ต้องมีเครื่องวัดที่มีหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐาน

            2. เครื่องวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด สายวัด
      ชนิดตลับ

            3. เซนติเมตรเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาว ใช้อักษรย่อว่า ซม.

            4. การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรควรวางไม้บรรทัดทาบไปตามสิ่งที่วัด โดยให้ตัวเลข 0 อยู่ที่ปลายด้าน
     ใดด้านหนึ่งของสิ่งที่วัด แล้วอ่านตัวเลขที่ตรงกับปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่วัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถวัดและบอกความยาวเป็นเซนติเมตรโดยใช้ไม้บรรทัด

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.15

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.15

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
เรื่อง การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 5 ก.พ. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง