สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                 การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่าง ๆ โดยตรง จะต้องวางสิ่งของให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกัน แล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่ง หากปลายของสิ่งใดยื่นยาวกว่าสิ่งของนั้นจะยาวกว่า อีกสิ่งหนึ่งจะสั้นกว่า หากปลายเสมอกันจะแสดงว่ายาวเท่ากัน ถ้ามีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง ให้พิจารณาว่าสิ่งของใดมีปลายยื่นยาวออกมามากที่สุด สิ่งนั้นจะยาวที่สุดจากนั้นอาจใช้การเปรียบเทียบทีละคู่เพื่อหาว่าสิ่งใดสั้นที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ1. เปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้คำว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ยาวเท่ากัน และบอกว่าสิ่งใดสั้นที่สุด ยาวที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 แบบฝึกหัด 6.11

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 6.11

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัด
ชั่วโมง การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ยาวเท่ากัน และใช้คำว่าสั้นที่สุด ยาวที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง
เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ยาวเท่ากัน และใช้คำว่าสั้นที่สุด ยาวที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 30 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง