สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เราใช้รอยขีดบันทึกข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพโดยรูปภาพ 1 รูป แทนรอยขีด 1 ขีด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ รู้จักรอยขีดและใช้รอยขีดบันทึกข้อมูล และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 5.3

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ
ชั่วโมง รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย
เรื่อง รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย 25 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง