สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         1. แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยรูปภาพที่แทนสิ่งเดียวกันต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

         2. ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีดังนี้

            -  ชื่อแผนภูมิ

            -  ตัวแผนภูมิ

            -  ข้อกำหนด

        3. ชื่อแผนภูมิรูปภาพบอกให้รู้ว่าแผนภูมิรูปภาพนั้นแสดงอะไร

        4. ข้อกำหนดของแผนภูมิรูปภาพบอกให้รู้ว่ารูปภาพ 1 รูปแทนจำนวนสิ่งต่าง ๆ เท่าใด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและ

ตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 5.2

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ
ชั่วโมง แผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย
เรื่อง แผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย 24 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง