สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จากตารางร้อย

            -      จำนวนจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกันเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1

            -      จำนวนจากขวาไปซ้ายในแนวเดียวกันเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1

            -      จำนวนจากบนลงล่างในแนวเดียวกันเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10

            -      จำนวนจากล่างขึ้นบนแนวเดียวกันเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 10

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 และจำนวนที่ลดลงทีละ 1 ทีละ 10

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 4.6

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบรูป
ชั่วโมง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 และลดลงทีละ 1 ทีละ 10 บนตารางร้อย
เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 และลดลงทีละ 1 ทีละ 10 บนตารางร้อย 21 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง