สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่าง

มีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. การทำงานกลุ่ม

3. การนำเสนองาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ