สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้บริโภค  หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าบริการต่างๆเพื่อนำไปใช้ตามความต้องการของตนเอง เช่น        ผู้ที่รับประทานอาหาร  ผู้ซื้ออุปกรณ์การเรียน  ลูกค้าร้านตัดผม เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกบทบาทของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค วันที่ 3 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ