สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้บริโภคมีสิทธิพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสิทธิของผู้บริโภคได้

2. อธิบายหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค
เรื่อง การคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค วันที่ 29 พ.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ