สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลลบของจำนวนสองหลักด้วยจำนวนหนึ่งหลัก อาจใช้การเอาออกแล้วหาจำนวนที่เหลือ

การนับถอยหลัง หรือการใช้ความสัมพันธืของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรุ้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 มีการกระจาย

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2แบบฝึกหัด2.13

3.เกณฑ์

3.1ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.2คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักมีการกระจาย
เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักมีการกระจาย 6 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง