สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก อาจใช้การเอาออกแล้วหาจำนวนที่เหลือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม หรือการใช้นับถอยหลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
1.2ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2แบบฝึกหัด2.11

3.เกณฑ์

3.1ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80

3.2คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย
เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย 3 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง