สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

1.จำนวนของสิ่งต่างๆทั้งหมด เมื่อเอาออกไปจำนวนหนึ่ง สามารถหาจำนวนที่เหลือได้ด้วยการลบ

2.การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่ามากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากันเท่าไร ทำได้ด้วยการลบ โดยจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้ง จำนวนที่น้อยกว่าเป้นตัวลบ

3.จำนวนทั้งหมดที่เป็นการรวมของจำนวนสองจำนวน เมื่อรู้จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น สามารถหาอีกจำนวนหนึ่งได้ด้วยการลบ โดยจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง

4.สามารถใช้การวาดรูป ใช้เส้นจำนวน หรือใช้การนับต่อ ช่วยในการหาผลลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน20

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2 แบบฝึกหัด2.10

3.เกณฑ์

3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80

3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 20
เรื่อง ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 30 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง