สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก อาจทำได้โดยการนับต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก

2. ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

   1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

    2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

    2.2  แบบฝึกหัด 2.8

3.เกณฑ์

   3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

   3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก
เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก 28 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง