สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกำหนดปริมาณสินค้าและบริการ มีหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนการผลิต ราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันของผู้ผลิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจแบบฝึกหัดการผลิตสินค้า

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ วันที่ 28 พ.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ