สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ บรรเลงโยธวาทิต
หน่วย การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน
ชั่วโมง การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีขั้นพื้นฐาน Wind band รวมวง (เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น) 1 ธ.ค.61
แผนการสอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด
ครูผู้สอน พันจ่าเอกโสภณ กลิ่นบุญสด