สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัยหลายด้าน ในการตัดสินใจเลือกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อ สินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ วันที่ 23 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ