สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
          1. การบวกเป็นการนับรวมของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป

          2. การบวกจำนวนสองจำนวนสามารถหาผลบวกได้โดยใช้การนับต่อ การทำให้ครบสิบ การบวกจำนวน
     สองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวก
         3. การบวกจำนวนสามจำนวนให้บวกสองจำนวนก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ โดยอาจหาผลบวก

     ของจำนวนสองจำนวนที่ครบสิบก่อนจากนั้นจึงนำผลบวกไปรวมกับจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถ หาผลบวกของจำนวนสองจำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20และ

หาผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถให้เหตุผล และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 2.1

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20
เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 19 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง