สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการผลิตและประโยชน์ใน

การผลิตสินค้า และบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้

2. บอกประเภทของสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ