สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
            การเปรียบเทียบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบก่อนถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากัน ให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วย เลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 สองจำนวน ที่เลขโดดในหลักสิบเท่ากัน
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถให้เหตุผล และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.9

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การเปรียบเทียบจำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่เลขโดดในหลักสิบเท่ากัน 13 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง