สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
      
   การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน

 - ถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากัน จำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่า จะมากกว่าอีกจำนวนหนึ่ง

 - ถ้าจำนวนหลักเท่ากัน ให้พิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อน  เลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้    เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 สองจำนวน ที่เลขโดดในหลักสิบไม่เท่ากัน
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.8

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การเปรียบเทียบจำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน และไม่เกิน100 12 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง