สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
      
 1.จำนวนนับ 51 ถึง 100 เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง เขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก 51 52 53 ... 100  ตัวเลขไทย  ๕๑ ๕๒ ๓๕ ... ๑๐๐  และตัวหนังสือ ห้าสิบเอ็ด ห้าสิบสอง ห้าสิบสาม ... หนึ่งร้อย ตามลำดับ

        2. จำนวนที่มากว่าสิบ และลงท้ายด้วย 1 จะออกเสียง “เอ็ด” เช่น    51 61 71 81 91  อ่านว่า ห้าสิบเอ็ด หกสิบเอ็ด เจ็ดสิบเอ็ด แปดสิบเอ็ด เก้าสิบเอ็ด ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้    เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 51 ถึง 100

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.5

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
เรื่อง การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 51-100 7 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง