สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี จะทำให้ฟันสะอาดแข็งแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/4  แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาฟัน

2. เขียนแผนภาพวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาฟัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ใบงาน

4. แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง วิธีการดูแลรักษาฟัน
เรื่อง วิธีการดูแลรักษาฟัน วันที่ 14 ธ.ค.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์