สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟัง และดู  การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  การแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น (2) วันที่ 23 ก.ย. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ