สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น  บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้ การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด การแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ท้องถิ่นเรื่องใกล้ตัว
เรื่อง วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (1) วันที่ 17 ก.ย. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ