สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้  การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันได้

๒. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้

๓. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟัง และดูได้

๔. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • ตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง กิจกรรมประชาธิปไตย2
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย2(1) (26 ก.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์