สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงร้อยกรองต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธีและถูกต้องตามลักษณะของบทร้อยกรอง ถูกวรรคตอนและใช้น้ำเสียงได้เหมาะสม จะทำให้เข้าใจและแสดงคุณค่าได้ชัดเจน สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ดี การเขียนย่อความเป็นการเขียนสื่อสารที่มุ่งให้ผู้อ่านรับรู้ เข้าใจเรื่องราวโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสื่อสารจะทำให้การเขียนสื่อสารมีประสิทธิภาพการแต่งคำประพันธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ นับเป็นการการท่องจำบทอาขยานเป็นทำนองเสนาะช่วยให้บทอาขยานนั้นมีความไพเราะ ผู้ท่องเกิดความสนใจจดจำบทอาขยานได้ดีและสนุกสนานยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป. ๔/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท ๑.๑ ป.  ๔/๒ อธิบายความหมายของคำประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกหลักการอ่านบทอาขยานได้ถูกต้อง

2. อ่านบทอาขยาน ได้

3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง ท่องจำอาขยาน
เรื่อง ท่องจำอาขยาน1 (23 ก.ย.62)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์