สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดูได้  การร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยได้

. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งได้

๓. อธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • ตรวจแผนผังความคิด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง กิจกรรมประชาธิปไตย1
เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย1(3) (24 ก.ย. 62)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์