สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น  อำนาจหน้าที่และ ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้  การมีมารยาทในการฟัง

การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง อำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 11 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ