สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย  แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สิทธิเด็ก
เรื่อง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย วันที่ 5 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ