สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้  การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนได้

       ๒. อธิบายความหมาย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำและผู้ตามได้  

       ๓. ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีได้อย่างเหมาะสม

       ๔. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูได้

       ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงาน
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • ตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย3 (12 ก.ย. 62) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์