สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองรู้ความหมายของคำคล้องจองเพื่อให้ใช้คำได้ไพเราะ สละสลวยและถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
           ป.4/3  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของคำสัมผัส-คล้องจอง ได้อย่างถูกต้อง

2. บอกวิธีค้นหาความหมายของคล้องจองได้ถูกต้อง

3. ใช้คำสัมผัส คำคล้องจองได้ถูกต้อง

4. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง คำสัมผัส คำคล้องจอง
เรื่อง คำสัมผัส คำคล้องจอง2 (10 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์